Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN – PERSONAL GYM MAAS & WAAL

Artikel 1 Definities en toepasselijkheid

 1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
  a. PGMW: de maatschap Personal Gym Maas & Waal, gevestigd te Druten, geregistreerd in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer: 64507297.
  b. Deelnemer: een natuurlijk persoon, welke incidenteel of structureel, al dan niet in de vorm van een lidmaatschap, deelneemt aan (een) groepsles(sen) van PGMW.
  c. Lid: een natuurlijk persoon (m/v) op wiens naam het lidmaatschap c.q. abonnement op de groepslessen van PGMW is geadministreerd.
  d. Overeenkomst: de overeenkomst tussen PGMW en een Deelnemer op basis waarvan wordt deelgenomen aan de groepsles(sen) van PGMW.
  e. Studio: de fysieke (bedrijfs)locatie van PGMW waar de groepslessen plaatsvinden.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten, diensten, leveringen, werkzaamheden en rechtsbetrekkingen van/met PGMW. Bijzondere afspraken die van deze voorwaarden afwijken of deze aanvullen, zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn overeengekomen en gelden slechts per geval.

Artikel 2 Aanmelding

 1. Aanmelding als Deelnemer en/of Lid vindt plaats door het inschrijfformulier volledig in te vullen en in te leveren bij één van de medewerkers van PGMW. Het lidmaatschap vangt aan op de datum van ingang, zoals op het inschrijfformulier staat aangegeven.
 2. Om gebruik te kunnen maken van de faciliteiten van PGMW dient de deelnemer van PGMW ook een lidmaatschap (dan wel tegen een gereduceerd tarief) af te sluiten bij Active Partyworld BV. Door ondertekening van het inschrijfformulier van PGMW gaat de deelnemer tevens akkoord met de automatische incasso en algemene voorwaarden zoals deze gelden bij Active Partyworld BV. 
 3. Met het PGMW-abonnement dat u af kunt sluiten bij Active Partyworld BV kunt u slechts aansluitend aan de trainingssessies van PGMW, gebruik maken van de faciliteiten van Active Sportsworld. 
 4. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, wordt de aspirant-deelnemer op de wachtlijst geplaatst. De aspirant- deelnemer krijgt bericht van PGMW zodra zijn lidmaatschap kan aanvangen.
 5. Binnen 10 dagen na inschrijving ontvangt de deelnemer, op vertoon van een geldig legitimatiebewijs, een toegangstag van Active Sportworld.
 6. De toegangstag blijft eigendom van de deelnemer, waarvoor inschrijfgeld is verschuldigd. Uitsluitend bij gebruik van de toegangstag krijgt een lid toegang tot Active Sportsworld.
 7. Jongeren tussen de 12 en 16 jaar, krijgen uitsluitend toegang tot PGMW onder begeleiding en verantwoordelijkheid van een meetrainend lid van 16 jaar of ouder.
 8. Het Lid blijft te allen tijden aansprakelijk voor het gebruik en/of misbruik van de toegangstag. Het lidmaatschap is persoonsgebonden en dus niet overdraagbaar.
 9. Bij verlies of diefstal van de toegangstag, blijft de betalingsverplichting voor het lopende lidmaatschap onverminderd van kracht. Een vervangende tag kan tegen betaling worden verkregen.
 10. Een pashouder die opnieuw een abonnement wil afsluiten bij PGMW is opnieuw administratiekosten verschuldigd.


Artikel 3 Lidmaatschap, termijn en betalingsvoorwaarden

 1. Een lidmaatschap bij PGMW zal altijd op de 1e van de maand ingaan en is altijd voor de duur van minimaal drie maanden, met stilzwijgende verlenging van telkens een maand. Indien u vóór de startdatum van het abonnement, aan wilt vangen met trainen bij PGMW, wordt een restmaand berekend.
 2. Alle bedragen zijn bij vooruitbetaling verschuldigd en opeisbaar. Betaling dient te geschieden vooraf via automatische incasso voor het bedrag dat betrekking heeft op het aangegane lidmaatschap.
 3. Bij een niet tijdige ontvangst van het verschuldigde bedrag, bijvoorbeeld als gevolg van onvoldoende saldo of zonering om welke reden dan ook, wordt € 2,50 administratiekosten in rekening gebracht. Indien de verschuldigde bedragen niet binnen 15 kalenderdagen zijn voldaan, wordt de Deelnemer voor de laatste keer in de gelegenheid gesteld om het verschuldigde bedrag te voldoen. Indien de Deelnemer na een periode van vier weken nog steeds in gebreke gebleven is, wordt de vordering uit handen gegeven en de toegang tot de studio ingetrokken zonder dat de betalingsverplichting vervalt. Alle (buitengerechtelijke) kosten die hiervoor gemaakt worden, zijn voor rekening van de Deelnemer (15% van de hoofdsom, met een minimum van € 40,00).
 4. Indien u het niet eens bent met de automatische incasso, kunt u deze binnen 56 kalenderdagen storneren.
 5. PGMW behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. Tenminste 1 maand voor een prijswijziging worden de deelnemers hiervan in kennis gesteld. Indien het tarief met meer dan 10% stijgt, is de deelnemer gerechtigd zijn lidmaatschap met onmiddellijke ingang te beëindigen met inachtneming van artikel 6, lid 1.


Artikel 4 Trainings- en openingstijden

 1. PGMW behoudt zich het recht voor om openingstijden, -plaats, -programma’s e.d. te wijzigen.
 2. Als het Lid geen gebruik maakt van het recht tot trainen of deelnemen aan onderdelen en/of - activiteiten, die aangeboden worden door PGMW, vindt geen restitutie van de contributie plaats.
 3. Op officiële en erkende feestdagen en/of tijdens evenementen is PGMW gerechtigd gesloten te zijn dan wel de openingstijden en/of aanbod aan te passen. Dit wordt tijdig per e-mail gecommuniceerd.


Artikel 5 Opschorting en beëindiging van het lidmaatschap

 1. In geval van een langdurige ziekte, blessure, zwangerschap of letsel kan met schriftelijke toestemming van PGMW het lidmaatschap tijdelijk tot een maximum van zes maanden worden opgeschort. Opschorting is alleen mogelijk na het overleggen van een medische verklaring of ander ten genoegen van PGMW deugdelijk bewijs.
 2. Het Lid kan zijn lidmaatschap beëindigen door schriftelijk op te zeggen bij één van de medewerkers van PGMW, middels het invullen en ondertekenen van een opzegformulier. Een lidmaatschap kan worden beëindigd per de datum waarop het lidmaatschap afloopt. De opzegtermijn bedraagt 1 maand voor de datum waarop het lidmaatschap afloopt.
 3. PGMW behoudt zich het recht voor bij ernstige of herhaaldelijke schending van de huisregels of ander gebleken onaanvaardbaar gedrag, op aangeven van de directie een lidmaatschap eenzijdig te beëindigen zonder teruggave van betaling en zonder dat de betalingsverplichting voor de lopende termijn vervalt.


Artikel 6 Risico en aansprakelijkheid

 1. PGMW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van Deelnemer(s).
 2. Het gebruik maken van de faciliteiten, trainingsondersteuning, het volgen van groepslessen of een programma bij PGMW, is geheel voor eigen risico van de Deelnemer(s).
 3. PGMW aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor materiële- of immateriële schade, waaronder maar niet uitsluitend (een) blessure(s) of letsel.
 4. De Deelnemer(s) is/zijn zich ervan bewust dat het beoefenen van bepaalde takken van sport risico’s met zich meebrengt en dat hij/zij eventuele (vervolg-)schade die ten gevolge beoefening van enigerlei tak van sport kan ontstaan, voor eigen risico neemt.
 5. Tevens zal de Deelnemer PGMW vrijwaren voor aanspraken van derden ter zake.


Artikel 7 Huisregels en klachten

 1. De deelnemer wordt geacht op de hoogte te zijn van de huisregels van PGMW c.q. en Active Sportsworld en hiernaar te handelen. Huisregels en algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de website van PGMW.
 2. Eventuele klachten kunnen schriftelijk of per email worden ingediend bij de directie van PGMW.


Artikel 8 Persoonsgegevens

 1. PGMW verwerkt de persoonsgegevens van Deelnemer(s) ten behoeve van administratieve- en marketingdoeleinden. PGMW kan de Deelnemer per e-mail informeren omtrent zijn activiteiten. Indien de Deelnemer dit niet wenst te ontvangen, kan hij/zij hiertegen verzet aantekenen bij PGMW door middel van een schriftelijke kennisgeving of afmelding.
 2. De persoonsgegevens worden opgenomen in een bestand in de computer, waarin alle Deelnemers van PGMW zijn opgenomen. PGMW en haar werknemers gaan vertrouwelijk om met de verstrekte gegevens. De persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk ten behoeve van het genoemde doel.
 3. De Deelnemer kan verzoeken om inzage van zijn/haar persoonsgegevens en om verbetering, aanvulling of wijziging van deze gegevens, welk verzoek zal worden gehonoreerd indien dit redelijkerwijs mogelijk is.


Artikel 9 Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op deze voorwaarden en alle overeenkomsten door of met PGMW aangegaan, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen, welke mochten ontstaan naar aanleiding van de overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden, zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waar PGMW gevestigd is.